BHANU

RIDHIMA

ANMOL

HARNEET

VISMAAD SINGH

MANPREET

DIVYANSHU

NEHA

PUNEET

SARGUN

MANMEET

TUSAR

KANAV

SHIVAM

ASHWIN

MANJOT

CHEENA

DIVYANSHU

ABHISHEK SAINI

DILPREET

SCHOOL

SWAMI SANT DASS

SETH HUKAM CHAND

SHIV JYOTI

SHIV JYOTI

INNOCENT HEARTS

INNOCENT HEARTS

INNOCENT HEARTS

SHIV JYOTI

SHIV JYOTI

INNOCENT HEARTS

POLICE D.A.V.

INNOCENT HEARTS

SETH HUKAM CHAND

SHIV JYOTI

A.P.J.

SWAMI SANT DASS

SHIV JYOTI

SHIV JYOTI

POLICE D.A.V.

A.P.J.

PHYSICS

95%

95%

95%

94%

93%

92%

92%

88%

88%

87%

86%

86%

86%

86%

83%

82%

82%

83%

83%

81%

TOTAL

94.2%

90%

88.4%

88%

93%

90%

88%

88%

76%

90%

89%

81%

83%

79%

87%

82%

83.8%

81.6%

75%

78.2%