2016-2017

ANKIT GUPTA

+2 – 89%
Physics – 95%
M.G.N ADERSH NAGAR

ABHISHEK

+2 – 90.2%
Physics – 92%
M.G.N. ADERSH NAGAR

BHARAT

+2 – 90%
Physics – 92%
Swami Sant Dass

PARTEEK

+2 – 85%
Physics – 90%
M.G.N. ADERSH NAGAR

ABHINAV KALIA

+2 – 86.7%
Physics – 89%
L.J.N.

SHRADHA

+2 – 81%
Physics – 89%
INNOCENT HEARTS

GOURAV

+2 – 80%
Physics – 88%
DIPS

RUPINDER

+2 – 87%
Physics – 86%
POLICE D.A.V

ANJALI

+2 – 82%
Physics – 86%
SHIV JYOTI

EKTA

+2 – 81%
Physics – 80%
M.G.N.

SIMRAN

+2 – 77%
Physics – 80%
POLICE D.A.V.

KHUSDEEP

+2 – 66%
Physics – 80%
POLICE D.A.V.

TEJASWINI

+2 – 79%
Physics – 78%
SHIV JYOTI

ASHNA

+2 – 80%
Physics – 76%
SHIV JYOTI